Tiếng Việt

Tòa Thượng Thẩm Allen cung cấp các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL) trong các quy trình tố tụng tại tòa nhằm đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa trong quá trình xét xử cho mọi người dân sử dụng dịch vụ của tòa. Để làm được điều này, tòa án thúc đẩy việc tiếp cận pháp lý bình đẳng và đảm bảo các thủ tục tại tòa mang tính công bằng và dễ hiểu cho người dân sử dụng dịch vụ của tòa từ nhiều nguồn gốc khác nhau.

Nếu không có sẵn dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ trực tiếp, tòa án có thể cung cấp hỗ trợ thông dịch viên qua điện thoại (khi các quy định của tòa án cho phép) bằng cách sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp ngôn ngữ từ bên ngoài. Tòa án chỉ định các thông dịch viên ngôn ngữ có chuyên môn miễn phí trong các vụ việc về hình sự, quan hệ gia đình, CHINS và lệnh bảo vệ theo các tiến trình tố tụng của tòa.

Tòa Thượng Thẩm Allen cung cấp dịch vụ thông dịch viên ASL trực tiếp khi được yêu cầu và tuân thủ với Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. Vui lòng thông báo cho tòa sớm nhất có thể nhu cầu cần thông dịch viên ASL của quý vị để đảm bảo chúng tôi có khả năng cung cấp những dịch vụ đó kịp thời.

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch viên, vui lòng báo nhu cầu này với luật sư của quý vị/luật sư phản biện công, nhân viên tòa án hoặc cán bộ thực thi pháp luật để có thể sắp đặt dịch vụ thích hợp.

####

715 S. Calhoun Street, Fort Wayne, IN 46802

Contact UsFollow Us